DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Regulamin


REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn”
Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników
do udziału w projekcie „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” – projekt
nr WND-POKL.07.02.01-22-021/13


§ 1
Informacje ogólne o projekcie

1.    Projekt „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją,
z siedzibą przy ul. Dworcowej 65 (NIP: 556-24-17-498; REGON: 092956267).
2.    Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-duszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest pod nadzo-rem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Partnerem projektu jest Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy PERSONA.
3.    Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2013 roku do 30 czerwca 2015 ro-ku i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu kwidzyńskiego (gmina Kwidzyn – mia-sto) w województwie pomorskim.
4.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Magazynowa 1, 82 – 500 Kwidzyn, tel./fax: (52) 357 62 15, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
5.    Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia aktywności społecznej i zawodowej oraz adaptacji na rynku pracy 120 osób (w tym 72 kobiet) w wieku od 15 do 30 lat z gminy miasta Kwidzyn, zagrożonych wykluczeniem społecznym do dnia 30.06.2015 r. oraz znalezienie pracy w okresie realizacji projektu przez co najmniej 24 uczestników/uczestniczek.
Do celów szczegółowych zaliczamy:
•    Podniesienie świadomości w zakresie własnych kompetencji, przez 120 uczestników/uczestniczek (w tym 72 kobiet) w wieku 15-30 lat z obszaru realizacji projektu poprzez indywidualną analizę predyspozycji zawodowych do 30.06.2015  roku;
•    Zmotywowanie i zwiększenie aktywności społecznej 120 osób (w tym 72 kobiet) w wieku 15-30 lat z obszaru realizacji projektu,  do dnia 30.06.2015 roku;
•    Podniesienie / zmiana kwalifikacji zawodowych 120 osób (w tym 72 kobiet) w wieku 15-30 lat z obszaru realizacji projektu,   do 30.06.2015 roku.
6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie
są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu z Asystentem kierownika projektu, ze Specjalistą ds. rekrutacji i monitoringu projektu, Specjalistą ds. obsługi finansowych a także  Zarządem Fundacji i Partnerem.


§ 2
 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:
•    są osobami niezatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z co naj-mniej 1 powodu wskazanego w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomo-cy społecznej, zamieszkującymi w gminie miasta Kwidzyn. Do projektu zostaną przyjęte osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym 10% stanowić będą osoby nie-aktywne zawodowo, a 90% osoby bezrobotne, w tym 35% stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne. Będą to osoby w wieku od 15 do 30 lat, z czego 60% sta-nowić będą kobiety, a 10% stanowić będą osoby niepełnosprawne.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy.


§ 3
 Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób otwarty, po ukazaniu się ogłoszeń w prasie lokalnej oraz  na stronie internetowej projektu, a także na portalach lokalnych. Informacje o projekcie zostaną przekazane do Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do organizacji NGO działających na rzecz wykluczenia społecznego. Rekrutacja prowadzona będzie do  momentu zrekru-towania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej. Zorganizujemy także akcję plakatową i ulotkową. Uczestnicy będą mogli złożyć for-mularz rekrutacyjny w biurze projektu, wysyłać listownie lub drogą mailową.
2.    Po złożeniu formularza rekrutacyjnego, każdy z potencjalnych uczestników odbędzie półgodzinną rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym, w celu oceny motywa-cji, adekwatności wsparcia oraz celowości wsparcia. Na podstawie rozmowy kwalifi-kacyjnej wyłonieni zostaną uczestnicy projektu.
3.    Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci;
4.    Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:
•    wykształcenie (preferencje dla osób bez kwalifikacji zawodowych);
•    uzależnienie od Opieki Społecznej (preferencje dla osób korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej);
•    status na rynku pracy (preferencje dla osób długotrwale bezrobotnych);
•    status rodzinny (preferencje dla osób samotnie wychowujących dzieci).
5.    Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą Projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):
•    deklaracji uczestnictwa w projekcie;
•    zakresu danych osobowych;
•    oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
•    oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
•    innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika;
6.    Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.
7.    Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym
z kadrą zarządzającą Projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

§ 4
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie

1.    Projekt „DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30 zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn” jest bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.
2.    Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez Organizatora na stronie www.drogowskaz.ekspert-kujawy.pl. O nagłych zmianach uczestnicy Projektu będą informowani telefonicznie lub mailowo.
3.    Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.
4.    Każdy uczestnik szkolenia zawodowego otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 4,00 zł za 1 osobogodzinę (zasady wypłacania dodatku szkoleniowego regulują odrębne zasady – załącznik nr 1 do Regulaminu).
5.    Na zakończenie udziału we wsparciu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie ukończenia projektu poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe.
6.    Projekt obejmuje realizację następujących form wsparcia dla osób niezatrudnionych:
•    Indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym, opracowanie IPD – 3 godzinna rozmowa z doradcą zawodowym dla 120 osób;
•    Indywidualna rozmowa z psychologiem – 2 godzinna rozmowa z psychologiem dla 120 osób;
•    Warsztaty prawno-społeczne – realizowane dla 12 grup (10-osobowych) w wymiarze 3 dni po 5 godzin;
•    Warsztaty interpersonalne – realizowane dla 12 grup (10-osobowych) w wymiarze 5 dni po 5 godzin;
•    Szkolenia zawodowe własne dla 90 osób, do wyboru:
-  „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” – realizowane w wymiarze  20 dni po 5 godzin;
- „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” - realizowane w wymiarze 16 dni po 5 godzin;
- „Obsługa hurtowni z wózkiem widłowym”- Moduł I – część teoretyczna - realizowane w wymiarze 16 dni po 5 godzin;
- „Pracownik biurowy” - realizowane w wymiarze 20 dni po 5 godzin;
•    Szkolenia zawodowe zlecone, do wyboru:
- „Szkolenie z zakresu obsługi maszyn do prac drogowych i ziemnych” - realizowane w średnim wymiarze 202 godzin dla 30 osób;
- „Obsługa hurtowni z wózkiem widłowym” – Moduł II – część praktyczna - realizowane w średnim wymiarze 67 godzin dla 20 osób biorących wcześniej udział w Module I;
•    Kursy komputerowe ECDL Start – realizowane dla 3 grup po 12 osób
•    Kursy komputerowe ECDL Core – realizowane dla 2 grup po 12 osób
•    Kurs prawa jazdy kat. B – realizowany dla 40 osób w wymiarze 60 godzin (30 godz. teorii, 30 godz. praktyki)
•    Warsztaty poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy – realizowane dla 12 grup (10 osobowe ) w wymiarze 5 dni po 5 godzin;
•    Rozmowa doradcza z pośrednikiem pracy –  2-godzinna rozmowa z pośrednikiem pracy dla 120 osób.
•    Staże zawodowe u pracodawców – zorganizowane dla 50 uczestników projektu, trwające od 3 do 6 m-cy, nadzorowane przez pośrednika pracy
7.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 19:00.

§ 5
Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego Projektu

1.    Beneficjent Ostateczny spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.
2.    Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.
3.    Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących
na poszczególnych etapach realizacji Projektu.
4.    Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.
5.    Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania.
6.    Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych świadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją Projektu.
7.    Beneficjent Ostateczny po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu oraz
po porównaniu nabytych umiejętności merytorycznych przed i po odbyciu praktyk, powinien uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu. Zaświadczenie o uczestnictwie będzie wydane tylko w przypadku obecności Beneficjenta Ostatecznego, w co najmniej 80% procent godzin przewidzianych zajęć.
8.    Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do informowania o planowanych nieobecnościach.
9.    Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do informowania o zamiarze rezygnacji            z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.
§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.
2.    Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w dokumentacji projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.drogowskaz.ekspert-kujawy.pl w odnośniku do projektu.
3.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
4.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
5.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:
Załącznik 1: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych


Inowrocław, 01.10.2013                    ………………………………………
      MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                                   PODPIS KIEROWNIKA PROJEKTU
             LUB CZŁONKA ZARZĄDU


Załącznik 1: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYPŁACANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO


/ DODATKI SZKOLENIOWE OTRZYMUJĄ TYLKO UCZESTNICY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH/

1.    Dodatek szkoleniowy przysługuje beneficjentowi, który uczestniczy w szkoleniu     zawodowym oraz:
•    jest osobą nieaktywną zawodowo;
•    jest osobą nie posiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym  Urzędzie Pra-cy, jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku. Wyrażenie chęci otrzymywania dodatku szkoleniowego przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku równoznaczne jest z utratą statusu osoby bezrobotnej. Wyrażenie chęci otrzymywania stypendium przez osoby z prawem do zasiłku, z punktu widzenia  Powiatowego Urzę-du    Pracy, nie jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. Każda osoba może zrzec się prawa otrzymywania stypendium szkoleniowego;
2.    Dodatek szkoleniowy jest naliczany i wypłacany po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, na podstawie obecności na szkoleniu, potwierdzanych przez beneficjenta własnoręcznym podpisem na liście potwierdzającej obecność (za każdy dzień nieobecności odliczana jest kwota odpowiadająca ilości nieobecnych godzin).

3.    W przypadku, gdy beneficjent uczestnicząc w zajęciach szkoleniowych przebywa jednocześnie na zwolnieniu lekarskim L4, zobowiązany jest do pisemnego zrzeknięcia się przysługującego mu dodatku szkoleniowego, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

4.    Dodatek szkoleniowy naliczany jest w następujący sposób: liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego dodatku szkoleniowego.

liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł
 = wysokość należnego dodatku szkoleniowego

PRZYKŁAD:
Szkolenie „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”:

- czas trwania 100 godzin;
- 20 dni;
- 5 godzin dydaktycznych dziennie;
- 4,00 zł – wartość 1 osobogodziny.

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 20 dniach szkolenia (100%):
    20 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 400,00 zł

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 18 dniach :
    18 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 360,00 zł

…………………………………..
DATA, PODPIS KIEROWNIKA PROJEKTU
             LUB CZŁONKA ZARZĄDU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl