DROGOWSKAZ – kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób do lat 30                               zamieszkałych w gminie miejskiej Kwidzyn

baner kapital ludzki

Beneficjenci

Projekt adresowany jest do 120 osób niepracujących zawodowo (bezrobotnych lub niaktywnych zawodowo), w wieku 15 - 30 lat, które zamieszkują eren miasta Kwidzyn w województwie Pomorskim.

Zakłada się, iż:
  • minimum 60% uczestników stanowić będą kobiety,

Na etapie rekrutacji uczestników do projektu wprowadza się następujące kryteria preferencji\
  • Wykształcenie – preferowane osoby bez kwalifikacji zawodowych ,
  • Osoby korzystające ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Osoby samotnie wychowujące dzieci.

............

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl